ธนาสิริ บ้านจัดสรร โครงการบ้านจัดสรร บ้านโครงการใหม่

Corporate Profile

 • ปี 2552 เข้าสู่องค์กรมหาชน

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น ‘บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)’ มีการแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 255 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5 ล้านหน่วยที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชนในวันที่ 640-461 ธันวาคม 2552
 • ปี 2550-2551 ขยายการลงทุนและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  • ปี 2550 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการของบริษัท
  • ปี 2551 เข้าซื้อหุ้น"บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด” (เดิมชื่อบริษัท กมลา แมนชั่น จำกัด) จากกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์ในสัดส่วน ร้อยละ 99.6 ของทุนจดทะเบียนตามมูลค่าทางบัญชี โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 40.4 ล้านบาท เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท สำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551
 • เข้าสู่ยุค Generation 2

  ทายาทกลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยุทธ์เข้ามารับบริหารงานต่อและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จำกัด”
 • ก่อตั้งบริษัทย่อย

  เริ่มก่อตั้งบริษัท กมลาแมนชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาโครงการใดๆ จนกระทั่งปี 2551
 • จุดเริ่มต้นของธุรกิจ

  บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ก.พ.2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เริ่มต้นพัฒนาโครงการประเภทอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์ รวมกว่า 10 โครงการ ได้แก่ โครงการปิ่นเกล้าวิลเลจ, ประสิทธิ์นิเวศน์ 1-10 และเพชรเกษม 1