คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

  • กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57.1 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด         
  • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Director) จำนวน 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จํานวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 28.6 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายชัยวัฒน์

อุทัยวรรณ์

ประธานกรรมการ

2

นายโยธิน

จ๋วงพานิช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3

นายอนุพงษ์

เตชะอำนวยพร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4

นางสาวบุญศรี

โชติไพบูลย์พันธุ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5

นายชาตรี

โชไชย

กรรมการอิสระ

6

นายอารีศักดิ์

เสถียรภาพอยุทธ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7

นายสุทธิรักษ์

เสถียรภาพอยุทธ์

กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :       ระหว่างปี 2563 (เดือนสิงหาคม) มีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน (เดือนสิงหาคม 2563) มีกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งทดแทน จำนวน 1 ท่าน คือ นายชาตรี โชไชย

 

คณะผู้บริหาร

                       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายอารีศักดิ์

เสถียรภาพอยุทธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นายสุทธิรักษ์

เสถียรภาพอยุทธ์

กรรมการผู้จัดการ

3

นายพงศ์วิชญ์

ประภาสุทธิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและก่อสร้างโครงการ

4

นายณัฐพล

ชมชัยยา

ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

5

นายนันทพันธ์

กุลธรสิริอดิศา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

6

นางสาวรัตติกร

ทรรทรานนท์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส

7

นายลือชัย

บุญทวีกุล

ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส

  นางสาวอัคชัญญา กล่อมมานพ รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย

หมายเหตุ :       ระหว่างปี 2563 - เดือนมีนาคม มีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวอัคชัญญา กล่อมมานพ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย