คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

  • กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Independent director and Director) จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด         
  • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จํานวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายชัยวัฒน์

อุทัยวรรณ์

ประธานกรรมการ

2

นายอารีศักดิ์

เสถียรภาพอยุทธ์

รองประธานกรรมการ

3

นายโยธิน

จ๋วงพานิช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4

นายอนุพงษ์

เตชะอำนวยพร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5

นางสาวบุญศรี

โชติไพบูลย์พันธุ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6

นายชาตรี

โชไชย

กรรมการอิสระ

7

นายสุทธิรักษ์

เสถียรภาพอยุทธ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8

นางยุพิน

กาญจนวิกัย

กรรมการ / กรรมการบริหาร

9

นายจรัญ

เกษร

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

 

 

คณะผู้บริหาร       

ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

 

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายสุทธิรักษ์

เสถียรภาพอยุทธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นายจรัญ

เกษร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

3

นายณัฐพล

ชมชัยยา

ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

4

นางสาวรัตติกร

ทรรทรานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

5

นายลือชัย

บุญทวีกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

6

นางสาววิภานันท์

แย้มคุ้ม

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์

 

หมายเหตุ :       นายจรัญ เกษร เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565