ธนาสิริ บ้านจัดสรร โครงการบ้านจัดสรร บ้านโครงการใหม่

กรอกใบสมัคร (Job Application Form)

ตำแหน่งงานที่ต้องการ (Position Desired): *
เงินเดือนที่ต้องการ (Expected Salary): *
ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
คำนำหน้า (Salutation): *
ชื่อ-นามสกุล: * Name-Surname: *
ส่วนสูง (Height): น้ำหนัก (Weight):
วันเดือนปีเกิด (Birthdate): * สถานที่เกิด (Birthplace):
สัญชาติ (Nationality): * ศาสนา (Religion): *
บัตรประชาชนเลขที่ (ID Card no.): * บัตรประกันสังคมเลขที่ (Social Security no.):
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่ (Taxpayer’s no.): หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport no.):
ที่อยู่ปัจจุบัน (Present Address): *
เป็นบ้านของ (Residence): *
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (Permanent Address): *
โทรศัพท์ (Phone no.): โทรศัพท์มือถือ (Mobile no.):
อีเมล (E-mail): *
สถานภาพทางครอบครัว (Marital Status): *
ชื่อคู่สมรส (Spouse name): อาชีพ (Occupation):
บริษัท (Company name): โทรศัพท์ (Phone no.):
สถานภาพทางการทหาร มีพันธะทางทหารหรือไม่ (Military Service Obligation)?
รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว (Family Details)
พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้สมัคร (Sibling)
จำนวน (No. of siblings): ผู้สมัครเป็นคนที่ (Applicant’s birth order no.):
ชื่อ-นามสกุล
(Name-Surname)
เกี่ยวข้องเป็น
(Relation)
อายุ
(Age)
อาชีพ
(Occupation)
บริษัท/สถาบันการศึกษา
(Company/ Educational Institution)
ประวัติการศึกษา (Education Background)
ระดับการศึกษา
(Education Level)
สถาบันการศึกษา
(Educational Institution)
เดือน ปีที่เข้า
(Month/Year Started)
เดือน ปีที่จบ
(Month/Year Completed)
คณะ/สาขาวิชา
(Major)
คะแนนเฉลี่ยสะสม
(G.P.A)
มัธยมศึกษา (High School):
วิทยาลัย / อาชีวศึกษา (College/Vocational):
ปริญญาตรี (Bachelor Degree):
สูงกว่าปริญญาตรี (Master Degree or Higher):
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อที่ (Further study at):
คณะ (Faculty): สาขา (Major):
ปีที่คาดว่าจะจบ (Expected year of graduation):
ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience)
ท่านเคยทำงานมาแล้วบ้างหรือไม่? (Have you been working experience?)
ประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด (Total work experience) ปี (Year) (ให้เริ่มจากปัจจุบัน / earliest to old)
บริษัท
(Company)
วันเริ่มต้น
(Start)
วันสิ้นสุด
(Finish)
ตำแหน่ง
(Position)
ความรับผิดชอบงาน
(Job Responsibilities)
เงินเดือนที่ได้รับ (Salary) เหตุผลที่ลาออก
(Reason for Leaving)
ความสามารถ (Abilities)
ภาษาอังกฤษ (English): พูด (Speak):
อ่าน (Read):
เขียน (Write):
พิมพ์ดีด (Typing): ไทย (Thai): คำ /นาที (Words/Minute)
อังกฤษ (English): คำ /นาที (Words/Minute)
ความสามารถในการขับขี่ (Driving Ability): ขับรถยนต์ (Drive Car)
ใบขับขี่ (Driving license)
มีรถยนต์ (Own Car)
ขับรถจักรยานยนต์ (Ride Motorcycle)
มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ (Driving license)
มีรถจักรยานยนต์ (Own Motorcycle)
บุคคลอ้างอิง (Referee)

บุคคลอ้างอิง กรุณาระบุบุคคลที่ไม่ใช่ ญาติและเพื่อน ที่สามารถรับรองความประพฤติของท่านได้ (Please give name and contact details of referees ,not relatives or friends)

ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname):
อาชีพ ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ (Occupation, Position and Relation):
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (Address,Phone no.):
ในกรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อ หรือแจ้งที่ (Person to notify in case of emergency)
ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname):
อาชีพ ตำแหน่ง และความสัมพันธ์ (Occupation, Position and Relation):
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (Address,Phone no.):
หลักฐานการสมัครงาน (Document Submission)
สำเนาหลักฐานทางการศึกษา (Copy of Transcript), สำเนาบัตรประชาชน (Copy of ID Card) , สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of Home Registration), หลักฐานทางทหาร(Military evidence) , Resume, ใบผ่านงาน ( Job recommendation letter)/ ฝึกงาน (Trainee)/Certificate (ถ้ามี)
[doc, pdf, zip, rar, png, jpg] Maximum size 2 MB

Apply