TRANSPORTATION
ทางด่วนศรีรัช  2.5 km.
ถนนบรมราชชนนี  5.5 km.
ถนนราชพฤกษ์  6 km.
ถนนสรินธร  2.2 km.

 

HOSPITAL
โรงพยาบาลศิริราช 10 km.
โรงพยาบาลเจ้าพระยา 7.5 km.
โรงพยาบาล หู ตา คอ จมูก 4 km.

 

SHOPPING / MALL
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 6 km.
Food land ปินเกล ้า 4 km.
Home work ราชพฤกษ์ 7 k.m.
The Cristal SB ราขพฤกษ์ 7.5 k.m.
The walk ราชพฤกษ์ 7.5 k.m.
The Circle ราชพฤกษ์ 10 k.m.
ห้างโลตัสนครอินทร์ 3 k.m.

 

 

SCHOOL / CAMPUS
ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  10.5 km.
ม.พระจอมเกล ้า พระนครเหนือ 7.5 k.m.