Computer generated graphics

3 ห้องนอน 1 มุมเอนกประสงค์ 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
พื้นที่ใช้สอย 126 ตรม.
Computer generated graphics

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 จอดรถ
พื้นที่ใช้สอย 120 ตรม.