โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการและผู้บริหาร ทั้งหมด 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, คณะกรรมการบริหาร และ คณะผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายโยธิน จ๋วงพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลำดวน กรรมการ
6. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายโยธิน จ๋วงพานิช
ประธานกรรมตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายโยธิน จ๋วงพานิช
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายโกมินทร์ ลิ้นปราชญา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายธนิศร นิติสาโรภาส กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางสาววิภานันท์ แย้มคุ้ม กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายนันทพันธ์ กุลธรสิริอดิศา กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

5. คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการบริหาร

6. คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

1. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ
3. นายธนิศร นิติสาโรภาส ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีการเงินและปฏิบัติการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / เลขานุการบริษัท
4. นายศตกร หงส์จรรยา ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและขาย
5. นายพงศ์วิชญ์ ประภาสุทธ์ ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการและก่อสร้างโครงการ
6. นายณัฐพล ชมชัยยา* รองผู้อํานวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
7. นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
8. นายลือชัย บุญทวีกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงินอาวุโส

หมายเหตุ : * ในเดือนมีนาคม 2559 มีผู้บริหารเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายณัฐพล ชมชัยยา รองผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์