ปี 2552 เข้าสู่องค์กรมหาชน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 มีมติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น ‘บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)’ มีการแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200 ล้านบาท เป็น 255 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 50 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชน และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5 ล้านหน่วยที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายให้แก่ประชาชนในวันที่ 640-461 ธันวาคม 2552

ปี 2550-2551 ขยายการลงทุนและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ปี 2550 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการของบริษัท
ปี 2551 เข้าซื้อหุ้น”บริษัท ธนาสิริ พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด” (เดิมชื่อบริษัท กมลา แมนชั่น จำกัด) จากกลุ่มเสถียรภาพอยุทธ์ในสัดส่วน ร้อยละ 99.6 ของทุนจดทะเบียนตามมูลค่าทางบัญชี โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 40.4 ล้านบาท เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท สำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเข้าทำรายการเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551

ปี 2545 เข้าสู่ยุค Generation 2

ทายาทกลุ่มตระกูลเสถียรภาพอยุทธ์เข้ามารับบริหารงานต่อและเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จำกัด”

ปี 2533 ก่อตั้งบริษัทย่อย

เริ่มก่อตั้งบริษัท กมลาแมนชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาโครงการใดๆ จนกระทั่งปี 2551

ปี 2528 จุดเริ่มต้นของธุรกิจ

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ก.พ.2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เริ่มต้นพัฒนาโครงการประเภทอาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้าส์ รวมกว่า 10 โครงการ ได้แก่ โครงการปิ่นเกล้าวิลเลจ, ประสิทธิ์นิเวศน์ 1-10 และเพชรเกษม 1