การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

 •  
  •   การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
    
   • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
   • หนังสือเชิญประชุม AGM 2023
   • รายงานการประชุม EGM 1/2565
   • One report
   • ประวัติของบุคคลที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
   • นิยามกรรมการอิสระ
   • ข้อบังคับบริษัท
   • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
   • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
   • กรรมการรับมอบฉันทะ
   • แผนที่แสดงสถานที่ประชุม - รอยัล ซิตี้
   • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
   • คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
  •   การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 
    
   • รายงานการประชุม EGM ครั้งที่ 1/2565
   • หนังสือประชุม EGM 2022
   • รายงานการประชุม AGM 2022
   • F53-4 แบบรายงานการเพิ่มทุน
   • สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
   • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
   • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
   • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม
   • ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
   • แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
   • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
   • นโยบายและมาตรการป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19