ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ( Independent director and Director ) จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ( Executive Director ) จํานวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์
ประธานกรรมการ
นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์
รองประธานกรรมการ
นายโยธิน จ๋วงพานิช
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวบุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายชาตรี โชไชย
กรรมการอิสระ
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางยุพิน กาญจนวิกัย
กรรมการ / กรรมการบริหาร
นายจรัญ เกษร
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ