ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรติดต่อ : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัพเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

คณะกรรมการผู้บริหาร

อัปดตข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565
ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายจรัญ เกษร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
นายณัฐพล ชมชัยยา
ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการ
นายฉัตรชัย แสงจันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการและก่อสร้าง
นางสาววิภานันท์ แย้มคุ้ม
ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์
และนักลงทุนสัมพันธ์
นายลือชัย บุญทวีกุล
ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน
นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์
ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชี
นางจันทร์ทิมา เจริญวิชยเดช
ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
และสถาบันธนา
นายไพศาล เลิศบรรธนาวงศ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร
และบริการชุมชน