ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

คณะกรรมการผู้บริหาร

อัปดตข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565
ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายจรัญ เกษร
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
นายณัฐพล ชมชัยยา
ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาโครงการ
นายฉัตรชัย แสงจันทร์ทิพย์
ผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการและก่อสร้าง
นางสาววิภานันท์ แย้มคุ้ม
ผู้อำนวยการสายงานวางแผนกลยุทธ์
และนักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวรัตติกร ทรรทรานนท์
ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชี
นางจันทร์ทิมา เจริญวิชยเดช
ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
และสถาบันธนา
นายไพศาล เลิศบรรธนาวงศ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร
และบริการชุมชน