ธนาสิริ Thanasiri
 • ค้นหา
 • เมนู
 • ค้นหา
 • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ขึ้นมา ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การถ่ายโอน และการจัดเก็บรักษา รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของคุณ เป็นต้น โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและโปรดติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ

1
ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2
การเก็บรวบรวมข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ จัดหา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ คอนเทนต์ และโฆษณา หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้เราจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น หรือตามแบบวิธีการของบริษัท

เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อกับเราหรือบริษัทในเครือของเราที่อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ร่วมกันและใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการของเรา ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
 1. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 2. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการ ดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา
 3. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น
 4. เป็นการเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
 5. เพื่อประโยชน์ของคุณ และการขอความยินยอมที่ไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
 6. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
 7. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

3
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมโครงการของเรา ณ จุดให้บริการ หรือในสื่อออนไลน์, ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ, สมัครสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์, ลงทะเบียนการเข้าเยี่ยมชมโครงการหรือการรับสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ, เชื่อมต่อกับบริการของเราเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งการติดต่อเราทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เมื่อคุณแชร์คอนเทนต์กับบุคคลอื่น หรือเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมบริการ เราอาจจะเก็บข้อมูลที่คุณระบุไว้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่น ๆ
 2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail Line ID
 3. ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 4. ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องความต้องการด้านที่พักอาศัย
 5. ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับเรา
 6. ข้อมูลสถิติ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ การเข้าเยี่ยมชมโครงการ การเข้ารับบริการ
 7. ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซด์ของเรา เช่น IP Address, Cookies

4
แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
  • หากคุณแสดงออกว่าสนใจที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา ร้องขอการบริการลูกค้า
  • หากคุณทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเราหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานกิจกรรมออนไลน์ หรือการโต้ตอบทาง E-Mail หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและคุณ
  • หากคุณมาเยี่ยมชมสำนักงาน โครงการของเรา
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาจากบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
  • เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลที่สามที่เราซื้อข้อมูลส่วนบุคคลและรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณ
  • ผู้บริการบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ
โดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
 1. ทาง E-Mail
 2. ทางโทรศัพท์
 3. ได้รับเป็นเอกสารโดยตรง
หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เราหรือผู้ให้บริการของเรา เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา ฯลฯ โดยการส่งข้อมูลนั้นคุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวและได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เราได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้

5
วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
 1. เพื่อให้บริการลูกค้า การรับประกัน การบริการหลังการขายและลูกค้าสัมพันธ์
 2. เพื่อการวิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ
 3. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
 4. เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 5. เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของคุณ
 6. เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับเราหรือพันธมิตรของเรา
 7. เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การยื่นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน การชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือบัตรเครดิต
 8. เพื่อเป็นช่องทางการในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนต่าง ๆ
 9. เพื่อรักษาความปลอดภัย
 10. เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการของเรา
 11. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใด ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือการร้องขออื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในบางกรณี เราอาจแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับสินค้า บริการ หรือการติดต่อกับเราในครั้งนั้น ๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง ในกรณีดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นการเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการแจ้งแก่คุณเป็นอย่างอื่น

6
การเปิดเผย ส่ง และโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย โดยเราจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้แก่
 1. บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่เรา หรือดำเนินการใด ๆ ในฐานะตัวแทนของเรา
 2. หุ้นส่วนทางธุรกิจ พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้า หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 3. ร้านค้า ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งให้บริการแก่เรา
 4. ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และทนายความ
 5. ธนาคาร และผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น บัตรเครดิต หรือเดบิต
 6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 7. หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

7
การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย 2 รูปแบบ คือ เก็บเป็นเอกสาร (Hard Copy) หรือ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) โดยจัดเก็บไว้ในระบบ Server ที่มีระบบความปลอดภัยเป็นอย่างดี เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secured Sockets Layer : SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทาง อินเตอร์เน็ต

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่าที่จำเป็นโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลบางประเภทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการบัญชี เป็นต้น

หลังจากที่หมดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีข้อมูลใด ๆ ที่เราไม่สามารถลบออกจากระบบของเราได้อย่างสิ้นเชิงเนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิค เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลดังกล่าว

8
สิทธิเจ้าของข้อมูล

คุณมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง คุณมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวคุณเองด้วยเหตุบางประการได้
 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้

9
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน Website ของเรา เท่านั้น หากคุณได้กด Link ไปยัง Website อื่น แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของเราก็ตาม คุณจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏใน Website นั้น ๆ แยกต่างหากจากของเรา

10
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากเราทำการแก้ไขเราจะระบุ “วันที่มีผลบังคับใช้” หรือ “วันที่ปรับปรุงล่าสุด” ไว้ที่ด้านบนของนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ หากเรามีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัพเดทข้อมูลลงใน Website ของเราโดยเร็วที่สุด หรือโดยการติดต่อคุณทาง E-Mail ที่คุณให้ไว้

11
ช่องทางการติดต่อ

หากคุณต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราโปรดติดต่อเราได้จากช่องทางดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
E-Mail : PDPA@thanasiri.com