ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของธนาสิริ
ธนาสิริ... เราร่วมสร้างสังคม ที่ร่มรื่น อบอุ่น
ในทุกจังหวะชีวิตอย่างยั่งยืน
พันธกิจของธนาสิริ
มุ่งสู่การเป็น Lifetime Total
Living Solution
  • พัฒนาสินค้าให้โดดเด่น สร้างความแตกต่าง ผสานการใช้ชีวิตทุกช่วงวัยอย่างลงตัว
  • นำเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ เชื่อมทุกจุดความต้องการของการอยู่อาศัย
  • ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน