ธนาสิริ Thanasiri
 • ค้นหา
 • เมนู
 • ค้นหา
 • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

กลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

จากเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนตาม หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Triple Bottom Line )
ได้ถูกพัฒนามาเป็น Model การพัฒนาในรูปแบบ Total Green Real Estate Development - Service ที่สะท้อนแนวคิดตั้งแต่
เริ่มต้นคิดจะพัฒนา
การจัดหาที่ดิน
การกำหนดรูปแบบ
นำเสนอต่อลูกค้า
การก่อสร้าง
การส่งมอบ
การต้อนรับท่านเจ้าของบ้านเข้าอยู่อาศัยในทุกๆ โครงการของบริษัท
ภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าตลอดเวลา
และส่งมอบให้กับ Community Management Team ที่ดูแลตั้งแต่หน้าโครงการ จนกระทั่ง ท่านเจ้าของบ้านได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่โครงการ โดยแบ่งเป็น 7 กระบวนการหลัก คือ
 • 01
  Green Development Concept
  เริ่มต้นคิดจะพัฒนา
  01
  Green Development Concept
  เริ่มต้นคิดจะพัฒนา
  ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยทำการสำรวจพื้นที่ในบริเวณต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงมีสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทำเลและพื้นที่ในการพัฒนาโครงการ รวมถึงการสำรวจภาวะตลาด คู่แข่งขัน อุปสงค์ อุปทาน สภาวะเศรษฐกิจและสังคม
 • 02
  Green Land Acquirement
  การจัดหาที่ดิน
  02
  Green Land Acquirement
  การจัดหาที่ดิน
  การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการนั้น บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการจัดทำแผนการจัดซื้อที่ดินไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนการพัฒนาโครงการของบริษัทในระยะเวลา 1-2 ปีข้างหน้า การจัดซื้อที่ดินของบริษัทจะดำเนินการจัดซื้อกับเจ้าของที่ดินโดยตรง/ผ่าน นายหน้าค้าที่ดิน อีกทั้ง บริษัทยังเพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ที่ต้องการขายที่ดินสามารถติดต่อและส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยบริษัท มีกระบวนการจัดซื้อที่ดินอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเริ่มจากการพิจารณาที่ดิน ทำเลที่ตั้งของที่ดิน การศึกษา ทิศทางการเติบโตของแหล่งที่อยู่อาศัย เส้นทางการพัฒนาและการขยายตัวของเขตเมืองมีการคาดการณ์ทิศทางการเติบโตของเมืองเพื่อทำการ วิจัยศึกษาความเป็นไปได้ โดยบริษัทมีการติดตามและศึกษาข้อมูลเรื่องที่ดินอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบแนวโน้มและศักยภาพในการพัฒนาของที่ดิน ในทำเลต่างๆ คุ้มค่าสำหรับการพัฒนาโครงการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท
 • 03
  Green Design
  การกำหนดรูปแบบ
  03
  Green Design
  การกำหนดรูปแบบ
  การวางผังและออกแบบโครงการ ตามมาตรฐานของ Green โดยใช้หลักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ (Passive Design) และหลักการออกแบบจากประสบการณ์ของลูกค้า (Experiencing Design) โดยทีมสถาปนิกและที่ปรึกษาโครงการที่มีคุณภาพ เข้าใจในแนวทางของบริษัท เนื่องจากผู้ออกแบบทั้งสถาปนิกและวิศวกรอยู่ในส่วนของต้นน้ำที่มีผลโดยตรงต่อต้นทุน เช่น การกำหนดอัตราส่วนพื้นที่ขายต่อที่ดินที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการออกแบบ เนื่องจากการควบคุมต้นทุนได้ จะสามารถใช้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้
 • 04
  Green Marketing & Sale
  นำเสนอต่อลูกค้า
  04
  Green Marketing & Sale
  นำเสนอต่อลูกค้า
  การบริหารงานด้านการขายและการตลาด ได้แก่
  • การวางแผนการตลาด ได้แก่ การวางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านการนำเสนอที่เป็นจริง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  • การวางแผนการขาย ได้แก่ การกำหนดราคาขาย วางแผนการชำระเงินของลูกค้าพร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินกู้ให้กับลูกค้า โดยพิจารณาสถาบันการเงินที่ให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า กำหนดเป้าหมายการขาย รวมทั้งอบรมทีมงานขาย
 • 05
  Green Construction
  การก่อสร้าง
  05
  Green Construction
  การก่อสร้าง
  การบริหารงานก่อสร้างโครงการ เป็นขั้นตอนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด บริษัทจึงได้กำหนดมาตรฐานการก่อสร้าง Green Construction ขึ้น เพื่อบริหารจัดการงานก่อสร้างให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด โดยมีกระบวนการด้านงานก่อสร้างที่สำคัญ ดังนี้
  • ประสานงานและให้ข้อมูลโครงการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงและหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะชุมชนในบริเวณใกล้เคียงที่อาจะได้รับผลกระทบและมีความกังวลต่อการพัฒนาโครงการโดยตรง
  • จัดทำเอกสารขออนุญาตจากหน่วยงานราชการต่างๆ
  • วางแผนการก่อสร้าง โดยจำกัดระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในประมาณ 5-8 เดือน แต่ถ้าเป็นบ้านขนาดเล็กก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังประมาณ 4-6 เดือน โดยเฉลี่ยระยะเวลาจากการเปิดจองขายจนถึงวันที่สามารถโอนให้กับลูกค้าประมาณ 45 วัน สำหรับบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย
  • การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยส่วนใหญ่เป็นผู้รับเหมาที่ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นเวลานาน มีผลงานและความสามารถในการรับงานสอดคล้องกับมาตรฐานและการเติบโตของบริษัท บริษัทได้ว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยบริษัทไม่มีแรงงานในการก่อสร้างเป็นของตนเอง
 • 06
  Green Hand-Over
  การส่งมอบ
  06
  Green Hand-Over
  การส่งมอบ
  การส่งมอบและการโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้กับลูกค้าเป็นไปตามข้อตกลงที่บริษัทให้ไว้กับลูกค้า
 • 07
  Green Community Management
  การต้อนรับท่านเจ้าของบ้านเข้าอยู่อาศัยในทุกๆ โครงการของบริษัท
  07
  Green Community Management
  การต้อนรับท่านเจ้าของบ้านเข้าอยู่อาศัยในทุกๆ โครงการของบริษัท
  การบริหารชุมชนภายหลังการส่งมอบ โดยทีม Community Management ภายใต้แนวคิด Green Clean Lean และกลยุทธ์ “ ธนาสิริ...เราดูแล ” โดยมีเป้าหมาย คือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ในการสรรหาผู้รับเหมา บริษัทจะพิจารณาเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจากผลงาน คุณภาพงานในอดีต ความสามารถและศักยภาพในการทำงานให้แล้วเสร็จ รวมทั้งตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาจะสามารถจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างได้ตรงตามที่กำหนดในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรฐานการพิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมมาภิบาล (ESG) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนอย่างเข้มข้น

บริษัทกำหนดให้การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาหรือวัสดุก่อสร้างที่บริษัทเป็นผู้จัดหาก็ตาม จะต้องเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Procurement