ธนาสิริ Thanasiri
 • ค้นหา
 • เมนู
 • ค้นหา
 • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ภายใต้วิสัยทัศน์
ธนาสิริ...เราร่วมสร้างสังคม
ที่ร่มรื่น อบอุ่น ในทุกจังหวะชีวิตอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
Thanasiri มุ่งสู่การเป็น
Lifetime Total Living Solution
 • พัฒนาสินค้าให้โดดเด่น สร้างความแตกต่าง ผสานการใช้ชีวิตทุกช่วงวัยอย่างลงตัว
 • นำเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ เชื่อมทุกจุดความต้องการของการอยู่อาศัย
 • ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • ENHANCE
  Quality of Family Life
  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
  มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างคุณภาพชีวิต
  ของท่านเจ้าของบ้านที่ดี
 • EMBRACE
  Community & Social Sharing
  สังคมแห่งการแบ่งปัน
  สังคมแห่งการแบ่งปัน ภายใต้สังคมของโครงการ
  และสังคมรอบข้างในพื้นที่
 • ENVIRONMENTAL
  Friendly & Energy Saving
  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
  ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการ
  ไปจนถึงท่านเจ้าของบ้านเข้าอยู่อาศัย
SD
PLANET
Green , Clean , Lean
PEOPLE
Social Humanity ,
Care , Sharing
PROFIT
Growth , Proficiency ,
Governance
SD : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
( Sustainable Development )
ธนาสิริ ได้นำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Triple Bottom Line )
ที่ให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development ) ที่สร้างสมดุลของผลประกอบการในเชิงตัวเลข บนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า เพื่อนบ้านข้างเคียง และสังคม ร่วมลดผลกระทบ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน ตามแนวทางบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร
โดยบริษัทได้นำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Triple Bottom Line )
ที่ให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ Total Green Real Estate Development – Service ที่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรักษาสมดุล และสร้างการเติบโตที่มั่นคง โดยกำหนดเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังนี้
SD
PLANET
Green , Clean , Lean
PEOPLE
Social Humanity ,
Care , Sharing
PROFIT
Growth , Proficiency ,
Governance
SD : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
( Sustainable Development )
ธนาสิริ ได้นำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Triple Bottom Line )
ที่ให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม