นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

          บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ขึ้นมา ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การถ่ายโอน และการจัดเก็บรักษา รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของคุณ เป็นต้น

          โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราและโปรดติดต่อเรา หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการ จัดหา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ คอนเทนต์ และโฆษณา หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้เราจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น หรือตามแบบวิธีการของบริษัท

เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อกับเราหรือบริษัทในเครือของเราที่อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ร่วมกันและใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการของเรา ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
          1) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
          2) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการ ดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา
          3) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น
          4) เป็นการเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
          5) เพื่อประโยชน์ของคุณ และการขอความยินยอมที่ไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
          6) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท
          7) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
 
3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมโครงการของเรา ณ จุดให้บริการ หรือในสื่อออนไลน์, ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ, สมัครสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์, ลงทะเบียนการเข้าเยี่ยมชมโครงการหรือการรับสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ,
เชื่อมต่อกับบริการของเราเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งการติดต่อเราทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เมื่อคุณแชร์คอนเทนต์กับบุคคลอื่น หรือเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมบริการ เราอาจจะเก็บข้อมูลที่คุณระบุไว้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวด้วยเช่นกัน
 
เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
          1) ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่น ๆ
          2) ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail Line ID
          3) ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร
          4) ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องความต้องการด้านที่พักอาศัย
          5) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับเรา
          6) ข้อมูลสถิติ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ การเข้าเยี่ยมชมโครงการ การเข้ารับบริการ
          7) ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซด์ของเรา เช่น IP Address, Cookies

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก 2 ช่องทาง ดังนี้
          1) เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
                    •  หากคุณแสดงออกว่าสนใจที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา ร้องขอการบริการลูกค้า
                    •  หากคุณทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเราหรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานกิจกรรมออนไลน์ หรือการโต้ตอบทาง E-Mail หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและคุณ
                    •  หากคุณมาเยี่ยมชมสำนักงาน โครงการของเรา
          2) เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาจากบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
                    •  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลที่สามที่เราซื้อข้อมูลส่วนบุคคลและรวมข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากคุณ
                    •  ผู้บริการบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ
          โดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
          1. ทาง E-Mail
          2. ทางโทรศัพท์
          3. ได้รับเป็นเอกสารโดยตรง
 
หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นแก่เราหรือผู้ให้บริการของเรา เช่น ข้อมูลของคู่สมรส บุตร บิดามารดา ฯลฯ โดยการส่งข้อมูลนั้นคุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวและได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้นให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เราได้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
          1) เพื่อให้บริการลูกค้า การรับประกัน การบริการหลังการขายและลูกค้าสัมพันธ์
          2) เพื่อการวิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ
          3) เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
          4) เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
          5) เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของคุณ
          6) เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับเราหรือพันธมิตรของเรา
          7) เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การยื่นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน การชำระเงินผ่านระบบออนไลน์หรือบัตรเครดิต
          8) เพื่อเป็นช่องทางการในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนต่าง ๆ
          9) เพื่อรักษาความปลอดภัย
          10) เพื่อสนับสนุนความปลอดภัยของเว็บไซต์และบริการของเรา
          11) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใด ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือการร้องขออื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 
ในบางกรณี เราอาจแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับสินค้า บริการ หรือการติดต่อกับเราในครั้งนั้น ๆ เป็นการเฉพาะเจาะจง ในกรณีดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นการเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการแจ้งแก่คุณเป็นอย่างอื่น
 
6. การเปิดเผย ส่ง และโอนข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย โดยเราจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ได้แก่
          1) บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่เรา หรือดำเนินการใด ๆ ในฐานะตัวแทนของเรา
          2) หุ้นส่วนทางธุรกิจ พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้า หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
          3) ร้านค้า ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งให้บริการแก่เรา
          4) ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และทนายความ
          5) ธนาคาร และผู้ให้บริการทางการเงิน เช่น บัตรเครดิต หรือเดบิต
          6) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
          7) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้
 
7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย 2 รูปแบบ คือ เก็บเป็นเอกสาร (Hard Copy) หรือ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) โดยจัดเก็บไว้ในระบบ Server ที่มีระบบความปลอดภัยเป็นอย่างดี เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secured Sockets Layer : SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทาง อินเตอร์เน็ต
 
เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่าที่จำเป็นโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลบางประเภทที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เช่น กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการบัญชี เป็นต้น
หลังจากที่หมดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีข้อมูลใด ๆ ที่เราไม่สามารถลบออกจากระบบของเราได้อย่างสิ้นเชิงเนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิค เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลดังกล่าว
 
8. สิทธิเจ้าของข้อมูล
คุณมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
          1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับเรา
          2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
          3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง คุณมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
          4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
          5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
          6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวคุณเองด้วยเหตุบางประการได้
          7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุบางประการได้
 
9. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน Website ของเรา เท่านั้น หากคุณได้กด Link ไปยัง Website อื่น แม้จะผ่านช่องทางใน Website
ของเราก็ตาม คุณจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏใน Website นั้น ๆ แยกต่างหากจากของเรา
 
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หากเราทำการแก้ไขเราจะระบุ “วันที่มีผลบังคับใช้” หรือ “วันที่ปรับปรุงล่าสุด” ไว้ที่ด้านบนของนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ หากเรามีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัพเดทข้อมูลลงใน Website ของเราโดยเร็วที่สุด หรือโดยการติดต่อคุณทาง E-Mail ที่คุณให้ไว้
 
11. ช่องทางการติดต่อ
หากคุณต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราโปรดติดต่อเราได้จากช่องทางดังนี้
          เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO)
          บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
          650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
          E-Mail : PDPA@thanasiri.com
 
 
                                                                                                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
 
                                                                                                                                                                                       (นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์)
                                                                                                                                                                                                    กรรมการผู้จัดการ

 

   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (Privacy Policy)

    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับลูกค้าในการติดต่อกับบริษัท)

    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน)

    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดหรือกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น)

    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับบุคคลที่เข้ามาติดต่อภายในพื้นที่บริษัท&CCTV)

    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับคู่ค้า)

    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง)

    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ (สำหรับกรรมการ)

    แบบฟอร์มยินยอม เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Consent Form) บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ

 

PRIVACY POLICY

Thanasiri Group Public Company Limited. referred to as “the Company”, created this website with the commitment to protect personal information. You can visit our website anytime you want without giving any information about yourself. However, in some cases personal information may be required in order for us to provide the services you request.

Personal Information Collection

You will be asked to provide your personal information to facilitate individual correspondence. To receive updates, information about us or special offers registration is required first. The data we collect includes your name, address, phone, email, and other information you give us when you request services from us.

We will also collect certain information related to the software and hardware of your computer including your IP address, browser type, operating system, domain name, access times and referring website addresses. Such information is used to facilitate service operation and maintain service quality.

Personal Information Control System

When you finish registration, http://www.thanasiri.com/ will keep all data as confidential except in the case of legal investigation or when it is necessary to protect your right or the Company’s assets. The registration also helps us understand your needs in order to improve our services and web communications.

Use of Cookies

Every time you visit the website, cookies will be stored on your computer (for visitors whose computer accepts cookies). Cookies maintain data during your visit to the site and contain information about this visit. On this site we use cookies to gather visitor statistics.