ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ  
1 น.ส.เกษรา จิรไชยสิงห์ 62,656,600.00 24.7  
  น.ส.กุลพัชรี เสถียรภาพอยุทธ์ 30,200,000.00 11.9  
  น.ส.ทักขวดี เสถียรภาพอยุทธ์ 25,782,100.00 10.2  
  นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ 18,289,900.00 7.2  
  นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์ 13,030,000.00 5.1  
  นางอสิตา เสถียรภาพอยุทธ์ 10,005,000.00 4.0  
  นางศุภนิตย์ เสถียรภาพอยุทธ์ 10,000,000.00 3.9  
2 นายไตรรงค์ ขนอม 5,228,400.00 2.1  
3 นายจรูญ ขนอม 5,000,000.00 2.0  
4 นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ 5,000,000.00 2.0  
5 นางศิริพร แดงสุภา 3,227,700.00 1.3  
6 นายปรัชญา เสริมสุขสกุลชัย 2,281,800.00 0.9  
7 นายสุทธิศักดิ์ มหิทธิวาณิชชา 1,924,300.00 0.8  
8 นายอาชวีร์ อังศธรรมรัตน์ 1,865,000.00 0.7  
9 นายสุวิศิษฏิ์ พูลสวัสดิ์ 1,540,000.00 0.6  
10 นางจินตนา เกียรติศรีชาติ 1,136,000.00 0.4