ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

ข้อมูลจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจากกำไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย

หลักทรัพย์ วันที่คณะ
กรรมการมีมติ
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
วันที่จ่าย
เงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
จำนวนเงิน
ปันผลต่อหุ้น
วันผลประกอบการ
THANA 21/08/65 26/08/65 08/09/65 จ่ายปันผลระหว่างกาล 0.05 01/01/65-30/06/65
THANA 24/02/64     งดจ่ายเงินปันผล   01/01/64-31/12/64
THANA 24/02/64     งดจ่ายเงินปันผล   01/01/63-31/12/63
THANA 26/02/63     งดจ่ายเงินปันผล   01/01/62-31/12/62
THANA 26/02/62     งดจ่ายเงินปันผล   01/01/61-31/12/61
THANA 08/02/61     งดจ่ายเงินปันผล   01/01/60-31/12/60
THANA 22/02/60     งดจ่ายเงินปันผล   01/01/59-31/12/59
THANA 24/02/59 24/04/59 19/05/59 เงินปันผล 0.08 01/01/58-31/12/58
THANA 26/02/58     งดจ่ายเงินปันผล   01/01/57-31/12/57
THANA 24/02/57     งดจ่ายเงินปันผล   01/01/56-31/12/56
THANA 08/08/56     งดจ่ายเงินปันผล   01/01/56-30/06/56
THANA 28/02/56     งดจ่ายเงินปันผล   01/01/55-31/12/55
THANA 09/08/55     งดจ่ายเงินปันผล   01/01/55-30/06/55
THANA 23/02/55     งดจ่ายเงินปันผล   01/07/54-31/12/54
THANA 10/08/54 23/08/54 08/09/54 เงินปันผล 0.08 01/01/54-30/06/54
THANA 23/02/54 03/05/54 23/05/54 เงินปันผล 0.10 01/07/53-31/12/53
THANA 09/08/53 20/08/53 08/09/53 เงินปันผล 0.08 01/01/53-30/06/53
THANA 23/02/53 30/04/53 26/05/53 เงินปันผล 0.12 01/01/52-31/12/52