ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Independent director and Director)
จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)
จํานวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายชัยวัฒน์

อุทัยวรรณ์

ประธานกรรมการ

2

นายอารีศักดิ์

เสถียรภาพอยุทธ์

รองประธานกรรมการ

3

นายโยธิน

จ๋วงพานิช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4

นายอนุพงษ์

เตชะอำนวยพร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5

นางสาวบุญศรี

โชติไพบูลย์พันธุ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6

นายชาตรี

โชไชย

กรรมการอิสระ

7

นายสุทธิรักษ์

เสถียรภาพอยุทธ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8

นางยุพิน

กาญจนวิกัย

กรรมการ / กรรมการบริหาร

9

นายจรัญ

เกษร

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นายสุทธิรักษ์

เสถียรภาพอยุทธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นายจรัญ

เกษร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

3

นายณัฐพล

ชมชัยยา

ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

4

นางสาวรัตติกร

ทรรทรานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

5

นายลือชัย

บุญทวีกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

6

นางสาววิภานันท์

แย้มคุ้ม

ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์

หมายเหตุ : นายจรัญ เกษร เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565