ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

ข้อมูลงานเพิ่มทุน

การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน(RO)

ขั้นตอนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO)
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศ
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ(บุคคลและนิติบุคคล)เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน