ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

กฎเกณฑ์การเสนอวาระและกรรมการ

กฎเกณฑ์การเสนอวาระและกรรมการ

กฏเกณฑ์การเสนอวาระและกรรมการ
เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท
หนังสือยินยอมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท