ธนาสิริ Thanasiri
  • ค้นหา
  • เมนู
  • ค้นหา
  • เมนู
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 650 , 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. : 02 005 8888
ติดตามโซเชียล เน็ตเวิร์ก ธนาสิริ
อัปเดททุกความเคลื่อนไหวก่อนใคร

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุม AGM 2023
รายงานการประชุม EGM 1/2565
One report
ประวัติของบุคคลที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
นิยามกรรมการอิสระ
ข้อบังคับบริษัท
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
กรรมการรับมอบฉันทะ
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม - รอยัล ซิตี้
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
EGM ครั้งที่ 1/2565
หนังสือประชุม EGM 2022
รายงานการประชุม AGM 2022
F53-4 แบบรายงานการเพิ่มทุน
สารสนเทศเกี่ยวกับการออกแบบและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
นโยบายและมาตรการป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19